Geldbesparen met ZONNEPANELEN of ISOLATIE

Geldbesparen met ZONNEPANELEN of ISOLATIE

Algemene voorwaarden Isolatie.nu

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Isolatie.nu. U leest hier wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u mogen verwachten. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 91911753 en zijn onafscheidelijk van onze offerte of schriftelijke opdracht.

ARTIKEL 1 – Definities

1.1 Opdrachtgever: dat bent u. U bent de persoon of het bedrijf (rechtspersoon) dat met Isolatie.nu een overeenkomst is aangegaan.

1.2 Opdrachtnemer: dat zijn wij als zijnde Isolatie.nu (KvK: 91913985) of een aan onsgekoppelde onderneming of onderaannemer.

1.3 Diensten: Alle werkzaamheden die u als opdrachtgever met ons als opdrachtnemer bent overeengekomen. Deze werkzaamheden staan vermeld in de offerte of overeenkomst.

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod door de opdrachtgever. Wanneer het aanbod van de opdrachtgever word aanvaard komt de overeenkomst tot stand. Dit aanvaarden gebeurt schriftelijk of elektronisch.

2.2 Wanneer u bij het aanvaarden van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt, komt de overeenkomst pas daadwerkelijk tot stand wanneer wij schriftelijk hebben bevestigd akkoord te gaan met deze wijzigingen.

2.3 Wanneer u ná het sluiten van de overeenkomst nog wijzigingen aan wilt brengen is dit – om miscommunicatie te voorkomen – alleen mogelijk in overleg en na schriftelijke instemming met

Isolatie.nu.

2.4 Op al onze offertes en overige aanbiedingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Andere afspraken of voorwaarden die niet onderling schriftelijk zijn vastgelegd zijn niet geldig.

2.5 Wij hebben altijd het recht om onze algemene voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 3 – Aanbod

3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. Wanneer u akkoord heeft gegeven op een offerte, heeft u het recht deze binnen 14 dagen te herroepen. Dit is kosteloos, maar zal wel door u schriftelijk bevestigd moeten worden (zie 3.14). Ook Isolatie.nu heeft een herroepingsperiode van 14 dagen.

3.2 Ons aanbod wordt schriftelijk of elektronisch verstrekt, tenzij spoedeisende zaken dit verhinderen.

3.3 Ons aanbod bestaat uit de prijsopbouw van de werkzaamheden. Niet genoemde werkzaamheden vallen buiten het aanbod.

3.4 Wanneer u bouwtekeningen heeft van het te isoleren pand, deze zijn op te vragen bij de gemeente, vragen wij u deze digitaal aan ons te verstrekken, zodat wij eventuele belangrijke bouwdetails vooraf kunnen signaleren. Dit kan vervelende schades of verrassingen tijdens de werkzaamheden voorkomen.

3.5 De gegevens die u ons verstrekt zijn de basis voor onze offerte. Wanneer blijkt dat deze gegevens onjuist waren, mogen wij de prijzen aanpassen of de overeenkomst per direct opzeggen. Uiteraard gebeurt dit na persoonlijk overleg.

3.6 Ons definitieve aanbod komt tot stand na een bezichtiging van het object door een van onze adviseurs. Deze bezichtiging is een onderbouwing van ons aanbod en steekproefsgewijs. Er kunnen tijdens de uitvoering toch nog technische gebreken of andere verrassingen geconstateerd worden.

Soms kunnen deze bijv. de veiligheid van ons team in gevaar brengen, ervoor zorgen dat het isoleren volgens de geldende richtlijnen niet mogelijk is of dat inzet van speciaal materieel (bijv. een hoogwerker) noodzakelijk is. In dat geval mogen wij ons aanbod herroepen (en een nieuw aangepast aanbod doen, indien het werk technisch mogelijk is) of van de overeenkomst af zien.

3.7 Onze bezichtigingen doen wij met zorg vinden steekproefsgewijs plaats. Het is in deze fase namelijk niet mogelijk de spouwmuren of kruipruimtes op alle locaties te controleren. De omstandigheden waarin kruipruimtes onderzocht worden, zijn vaak niet ideaal: kruipruimtes zijn donker, vaak moeilijk toegankelijk en vochtig, waardoor wij iets niet kunnen opmerken. Dit valt onder overmacht. Aan onze checks kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Bij onverwachte situaties zullen wij altijd met u in overleg gaan over de oplossing en eventueleprijsconsequenties.

3.8 Onze bezichtiging is geen bouwkundige inspectie of onderzoek naar gebreken aan bijv. leidingwerk, riolering, vloeren en constructies. Gebreken die wij op dat moment constateren zullen wij u melden. Aan onze (gratis) checks kunnen geen rechten worden ontleend.

3.9 Kortingen in de offerte zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen. Een korting is maximaal één keer van toepassing op de gemaakte offerte (tenzij specifiek anders vermeld) en is niet in te wisselen tegen contant geld.

3.10 In ons aanbod vermelden wij een isolatiewaarde. Deze isolatiewaarde is gebaseerd op een gemiddelde laagdikte. Isoleren is namelijk handwerk, plaatselijke fluctuaties zijn mogelijk.

3.11 Wanneer u een aanbod heeft ontvangen met een korting en er is sprake van minderwerk, zal deze korting evenredig worden verrekend.

3.12. Ons aanbod is onder voorbehoud van typ- en zgn. systeemfouten (automatiseringsfouten). Voor de gevolgen van deze fouten zijn wij niet aansprakelijk.

3.13 Wanneer u na de herroepingsperiode onder 3.1 uw opdracht annuleert, Rekenen we hiervoor 30% van het totale bedrag exclusief BTW..

3.14 Het herroepen van uw opdracht vindt altijd schriftelijk plaats: via email info@geldbesparen.nu of per post. Een opdracht is definitief herroepen na onze schriftelijke ontvangstbevestiging. Het intrekken van opdrachten is niet mogelijk via whatsapp- en sms-berichten of andere mailadressen dan bovengenoemd adres.

3.15 Wanneer u een (aan-)betaling heeft gedaan en u herroept (geldig) uw opdracht, zullen wij – na de schriftelijke bevestiging – binnen 14 dagen het betaalde bedrag minus de annuleringskosten aan u terugbetalen.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van Isolatie.nu

4.1 Isolatie.nu zal het werk op de juiste manier uitvoeren, volgens de bepalingen van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan.

4.2 De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de keuringsinstanties SKG-IKOB en Insula certificatie.

4.3 Wij zullen ervoor zorgen dat het inplannen en uitvoeren van het werk binnen een redelijke termijn plaats vindt. De termijnen die wij benoemen zijn nooit fatale termijnen.

4.4 Wij doen ons best om de werkzaamheden op de afgesproken dag en tijd uit te voeren. Soms loopt de planning niet zoals verwacht door bijv. tegenvallende werkzaamheden, weersomstandigheden of een technische storing. Wij kunnen om welke reden dan ook nietaansprakelijk gesteld worden voor indirecte gevolgschade, zoals bijv. een opgenomen vrije dag.

4.5 Wij willen schade voorkomen. Wij vragen u ons te wijzen op gebreken in constructies en materialen van het object waaraan gewerkt wordt. Dit geldt ook voor materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wij zijn nietaansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door deze gebreken of het niet melden ervan.

4.6 Wanneer er tijdens de bezichtiging of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden, die een uitvoering in lijn van de geldende richtlijnen onmogelijk maken, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere gevolgen.

4.7 Wij zullen er voor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundige personen.

4.8 Wij zullen voorzichtig ons werk doen. Dit geldt ook voor de boorwerkzaamheden. Echter, wanneer er bijv. leidingen, kanalen of kabels in de spouwmuur verborgen zijn, dient u ons de locatie vooraf schriftelijk te informeren. Bij onverhoopte boorschade kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor het boren van ventilatieroosters. Wanneer de kruipruimte niet bereikbaar voor ons is en wij ‘blind’ roosters of gevelopeningen moeten boren, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor boorschade aan leidingen e.d. Wij adviseren u in deze gevallen aan ons een leidingplan te overleggen.

4.9 Isolatie.nu stelt u vrij van aansprakelijkheid door derden (tot het vergoeden van schade), wanneer wij deze schade door nalatigheid en verkeerde handelingen hebben veroorzaakt.Wanneer wij u van tevoren hebben gewezen op de risico’s op schade, kunnen wij niet door derden aansprakelijk gesteld worden.

4.10 Wij hebben de plicht onze werknemers veilig te laten werken. De ruimtes waarin gewerkt wordt, dienen goed bereikbaar (bijv. voldoende kruipluiken, voldoende werkhoogte), schoon en droog te zijn. De werkplek dient asbestvrij te zijn (zie 5.10). Wanneer u zorgt voor aanwezig steigerwerk, dient deze vooraf correct opgebouwd te zijn, zodat onze werknemers veilig kun werk kunnen doen (zie 5.9).

4.11 Wanneer onze werkzaamheden het isoleren van een woning betreft, valt een gedeelte van de totaalsom (70%) onder het lage BTW-tarief (9%), het resterende gedeelte (30%) valt onder het 21% BTW-tarief. Als de regering besluit de tarieven aan te passen, hetzij een verhoging, dan wel een verlaging, zullen wij dit aan u moeten doorberekenen.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 U werkt mee aan het maken van een afspraak op een moment dat voor zowel u als ons geschikt is. De opdracht zal binnen 6 maanden na het verstrekken van de opdracht uitgevoerd moeten worden (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Wanneer u zich na 6 maanden niet beschikbaar kunt maken zal de opdracht worden geannuleerd. Wij zullen hiervoor annuleringskosten in rekening brengen (zie 3.1 en 3.13).

5.2 U stelt Isolatie.nu in de gelegenheid het werk onbelemmerd en aaneengesloten te verrichten. Er dient iemand thuis te zijn op de afgesproken dag en tijd om ons toegang te geven tot de woning of het pand.

5.3 U zorgt voor voldoende (ca. 13 m¹ aaneengesloten) parkeerruimte en voor eventuele parkeervergunningen. Parkeerkosten zijn altijd voor uw rekening. Indien er geen parkeergelegenheid is en ons team moet wegrijden, zal Isolatie.nu €1500 incl. BTW aanvoorrijkosten in rekening brengen.

5.4 U heeft de verantwoording om op tijd informatie te verstrekken over bijv. de ligging van bijv. (gas)leidingen, kabels en riolering. Wij willen namelijk schade voorkomen. Isolatie.nu is niet aansprakelijk wanneer deze info niet, te laat of onjuist is verstrekt door de opdrachtgever. Voor schades aan verborgen leidingen, bedradingen, afvoeren enz., kan Isolatie.nu nietverantwoordelijk gehouden worden.

5.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanvragen van een eventuele subsidie op isolatie. Indien dat te laat, onjuist of niet door de opdrachtgever is aangevraagd is Isolatie.nu niet aansprakelijk.

5.6 Wanneer er in de spouwmuren van uw huis vleermuizen en vogels wonen, bent u verantwoordelijk voor het – op tijd – nemen van maatregelen, bijvoorbeeld het aanvragen van een ontheffing of het plaatsen van een vleermuiskast.

5.7 U stelt water en elektriciteit ter beschikking. De kosten voor elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.8 Om ons werk goed te kunnen doen, zult u de te isoleren ruimtes schoon en opgeruimd ter beschikking stellen (tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen). Afdakjes, houtopslag, tuinmeubelen en andere spullen zullen op tijd opgeruimd moeten zijn enbelemmerende begroeiing teruggesnoeid. Puin, dakpannen, e.d. dienen uit de kruipruimte verwijderd te zijn. De zolderruimte is vrij van meubels en andere goederen. Bij sneeuw en ijzel zal het straatwerk schoon zijn, zodat ons team veilig hun werk kan doen.

5.9 Wanneer er voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden andere (voorbereidende) werkzaamheden door u of door derden gedaan moeten worden, zorgt u ervoor dat dit tijdig is uitgevoerd, zodat wij geen vertraging ondervinden. Wanneer u een vertraging vermoedt,wordt dit minimaal 48 uur van te voren door u gemeld. Als de start of voortgang wordt vertraagd door omstandigheden en deze vertraging niet 48 uur van te voren is gemeld, hebben wij het recht de directe of indirecte schade en kosten op u te verhalen.

5.10 Op de werkplek mag geen asbest aanwezig zijn. Het laten verwijderen van asbest is altijd uw verantwoording en voor uw rekening.

5.11 Om lekkages van spouwvulling te voorkomen – tijdens maar ook na de isolatiewerkzaamheden – is het belangrijk dat de opdrachtgever open spouwverbindingen en kieren (bijv. in de (meter)kast, kelder, op zolder, bij de schoorsteen, langs kozijnen endilatatievoegen) dichtgemaakt heeft. Dit voorkomt schoonmaakwerk, schade en materiaalverlies (achteraf). Het dichtmaken van kieren e.d. is voor uw rekening, Isolatie.nu isvoor lekkages niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

5.12 De kruipruimte is vaak een krappe ruimte waarin je je lastig kunt bewegen, zeker in combinatie met technische apparatuur. Wij vragen u daarom internetkabels en andere loshangende kabels te bundelen, waardoor technische storingen worden voorkomen. Mocht er onverhoopt een storing optreden, is deze altijd voor uw rekening.

5.13 Wanneer wij bij u de vloer komen isoleren, is het belangrijk dat de te isoleren kruipruimte droog is. Wij vragen u dit op tijd te controleren, zeker bij regenval. Indien er water in de kruipruimte staat, zal dit minimaal 24 uur van te voren gemeld moeten worden.Wanneer er verzuimd is dit te checken en de monteurs helaas moeten wegrijden, zal Isolatie.nu hiervoor rekenen we 30% van het totale bedrag exclusief BTW. Het wegpompen van water uit de kruipruimte is niet in de prijs begrepen (zie 3.3 en 9.8).

5.14 Nogmaals, de kruipruimte is vaak een krappe ruimte. Door het aanbrengen van vloer- of kruipruimte-isolatie kan deze ruimte (nog) minder goed bereikbaar worden. Wij adviseren u het riool- en leidingwerk van te voren te controleren en eventueel reparatie- en vervanging vooraf uit te laten voeren. Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor een verminderde bereikbare kruipruimte of leiding- en rioolwerk.

5.15 Het wijzigen van een bevestigde afspraak kan kosteloos, mits dit digitaal en minimaal 48 uur van te voren gedaan wordt. Bij annulering of wijziging minder dan 48 uur voor de geplande afspraak mag Isolatie.nu €1500 incl BTW aan annuleringskosten in rekening brengen.

5.16 Wanneer u last heeft van allergieën, bijv. voor bepaalde lijmsoorten en u twijfelt aan een mogelijke allergische reactie op het product dat toegepast wordt, vragen wij u dit zelf vooraf te verifiëren bij een (medisch) specialist. Wanneer dit leidt tot het uitstellen van de uitvoering zal dit door u minimaal 48 uur van te voren gemeld moeten worden (zie 5.15).

5.17 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het wel of niet op de hoogte stellen van de buren m.b.t. onze werkzaamheden. Dat kan nodig voor bijv. het betreden van de aangrenzende tuin of oprit, het vrijhouden van parkeerruimte, geluidsoverlast tijdens denachtdienst of conflicterende werkzaamheden die zorgen voor stagnatie (bijv. schilderwerk of gevelrenovatie). Bij stagnatie of staken van de werkzaamheden kunnen er kosten aan u doorberekend worden.

ARTIKEL 6 – Betaling

6.1 De betalingstermijn voor de consument is direct na uitvoering van de werkzaamheden. Dit gebeurt per PIN, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd. U ontvangt een digitale factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden.

6.2 De zakelijke opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 7 dagen na ontvangst van de factuur. Indien uit het kredietrapport blijkt dat de onderneming een score heeft met een financieel verhoogd risico, verzoeken wij u volledig vooruit te betalen en dient u aan dit verzoek te voldoen.

6.3 Bij wanbetaling ontvangt de consument altijd eerst een schriftelijke ingebrekestelling (aanmaning) met alsnog een betalingstermijn van 14 dagen (die ingaat op de dag van ontvangst hiervan). Dit geldt niet voor de zakelijke opdrachtgever, deze is bij niet-tijdige of niet-volledige betaling direct van rechtswege in verzuim.

6.4 Wanneer u verzuimt de factuur te voldoen mogen wij u een wettelijke rente in rekening brengen, evenals buitengerechtelijke incassokosten. Hier gelden de volgende tarieven (6.5 en 6.6).

6.5 Voor de zakelijke opdrachtgever bedragen de incassokosten 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van € 150,00.

6.6 Voor de consument wordt incassokosten berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten.

6.7 Daarnaast kunnen wij besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau, deurwaarder of advocaat. Ook deze kosten zullen aan u worden doorbelast en bent u verschuldigd te voldoen.

6.8 Wanneer de overeenkomst door meerdere personen met ons is aangegaan, bijvoorbeeld een echtpaar of meerdere vennoten, bent u allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledig overeengekomen bedrag.

6.9. Betalingen zullen eerst in mindering gebracht worden op de openstaande rente, incassokosten en schadevergoeding. Daarna pas op de betreffende openstaande factuur.

6.10 Betaling dient door u gedaan te worden zonder aftrek, verrekening of enige opschorting door, behalve voor consumenten.

ARTIKEL 7 – Garantie

7.1 De garantie op isolatiewerkzaamheden is 10 jaar, tenzij er een andere termijn is aangegeven. De garantietermijn is in elk geval altijd beperkt tot de door de leverancier van producten verstrekte

garantie.

7.2 Ook wij maken fouten. Eventuele gebreken na de oplevering zullen wij kosteloos verhelpen. Uitzondering zijn de gebreken die ons niet zijn toe te rekenen.

7.3 Wanneer wij verantwoordelijk zijn voor schade, ontstaan tijdens onze werkzaamheden, vergoeden wij de herstelkosten. Wanneer herstel niet mogelijk is, zullen wij met u in overleg gaan over de compensatie.

7.4 De volgende situaties zijn uitgesloten van garantie:

– Schade die ontstaan is door gebrekkige ventilatie door de opdrachtgever;

– Schade die niet door ons is ontstaan tijdens en na het plaatsen van de isolatie;

– Schade die niet terug te voeren is op het materiaal en/of de montage;

-Schade die ontstaan is door verandering van het binnenklimaat. Voorbeeld: een begane grondvloer heeft vaak een hogere luchtvochtigheid door optrekkend vocht uit de kruipruimte. Door het aanbrengen van vloer- of kruipruimte-isolatie ontstaat er een droger klimaat. Hier kan de vloerafwerking op reageren door te gaan krimpen of kraken. Hierop kunnen en zullen wij geen garantie geven;

– Schade door externe invloeden (bijv. lekkages, grondwaterstand), wijzigingen van de situatie (bijv. het aanbrengen van een verflaag op de buitenmuur of het verwijderen van geveldelen of kozijnen), reparaties en/of vernieuwingen door de opdrachtgever en/of derden;

– Schade door (constructieve) gebreken of achterstallig onderhoud. U kunt hierbij denken aan bijv. de wijze van aanleg van de tuin / het straatwerk, hemelwaterafvoeren, verkeerdeafwatering bij balkons, slechte verankering van de gevel, slechte conditie van waterslagen, incorrecte aansluiting van loodslabben, gebrekkig voeg- en kitwerk. Ook schade aan bijv.verouderd riool- of leidingwerk in de kruipruimte valt hieronder;

– Schade door bouwkundige onjuistheden (bouwfouten) of verrassingen. Hierbij kunt u bijv. denken aan een woning met spouwmuren, maar waarbij onverwachts een gedeelte steensmuur blijkt te zijn.

7.5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade – van welke aard dan ook – die ontstaan is door onjuiste of onvolledige gegevens van de opdrachtgever, ook al zijn deze gegevens met goede bedoelingen verstrekt. Dit geldt ook wanneer de gegevens niet tijdig verstrekt zijn.

7.6 U kunt alleen aanspraak maken op garantie op de isolatiewerkzaamheden, wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan.

7.7 U als opdrachtgever bent de garantiedrager. De garantie is niet overdraagbaar aan derden.

7.8 De gecommuniceerde besparingen zijn gebaseerd op de gegevens die verstrekt zijn door het onafhankelijke platform Milieucentraal.nl. Dit zijn gemiddelden. De daadwerkelijke besparing hangt af van bijv. gezinssamenstelling, stookgedrag, weersinvloeden en de energieprijzen. Wij kunnen geen garantie geven op de te realiseren besparingen.

ARTIKEL 8 – Kwaliteit

8.1 Wij zullen de werkzaamheden uitvoeren volgens de geldige richtlijnen.

De werkzaamheden die wij verrichten worden onverwachts gecontroleerd op de kwaliteit per steekproef. Deze controle word uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsinstantie.

8.2 In het geval dat u gebreken constateert, dient u dit binnen 14 dagen aan ons te melden via ons

digitale klantenportaal, onderbouwd met foto’s.

8.3 Wanneer u een dergelijk gebrek meldt geeft u ons (of een door ons aangewezen deskundige de

gelegenheid) dit te onderzoeken om tot een oplossing te komen en eventueel een aansprakelijkheid

te bepalen.

8.4 Het herstellen van schade vindt altijd plaats in overleg met u en Isolatie.nu. Offertes en prijzen voor herstel worden vooraf gecommuniceerd. Isolatie.nu moet altijd de gelegenheidkrijgen om eventuele gebreken zelf te herstellen. Facturen van herstel zonder voorafgaand overleg worden niet door ons geaccepteerd.

8.5 Wij zijn in geen omstandigheden aansprakelijk voor gevolgschade. Alleen voor directe schade door ons toedoen zijn wij aansprakelijk met een maximaal schadebedrag gelijk aan de aanneemsom (tot maximaal bedrag van €25.000 aan schade).

8.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet of grove nalatigheid van Isolatie.nu of wanneer het dwingend recht voor consumenten anders bepaald.

ARTIKEL 9 – Meer- en minderwerk

9.1 Er word niet afgeweken van het aanbod in de offerte, met uitzondering van situaties zoals beschreven in 3.5 t/m 3.7 en concrete situaties als 9.2 t/m 9.8.

9.2 Wij werken met minimum uitrijtarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van het isolatiesysteem. Wanneer er sprake is van minderwerk zal dit evenredig worden verrekend, tot maximaal het minimumtarief.

9.3 Wanneer wij tijdens onze werkzaamheden risicovolle spouwvervuiling tegenkomen (door bijv. puin of metselbaarden), zal dit verwijderd moeten worden (zie 3.7) Dit is meerwerk.Vanzelfsprekend zullen wij dit vooraf met u communiceren.

9.4 Wanneer wij voor de bereikbaarheid van de kruipruimte een tunnel moeten graven, is de prijs gebaseerd op een maximale doorgang van 50 cm. Indien blijkt dat bijv. door aanwezigheid van een werkvloer, de tunnel breder gegraven moet worden dan 50 cm, is ditmeerwerk. Wanneer na moeizaam graafwerk blijkt dat de ruimte – via de tunnel – toch niet geschikt is voor isolatie, zal het graafwerk door u betaald worden.

9.5 De prijs voor het boren van ventilatieroosters is gebaseerd op het boren in half metselwerk en half beton. Indien blijkt dat er tijdens het boren sprake is van een volle betonboring (meer dan 40 cm) is er sprake van meerwerk.

9.6 De prijs voor het boren van ventilatieroosters is gebaseerd op een uitvoering in combinatie met het aanbrengen van de isolatie. Indien de ventilatieroosters apart van de isolatie wordenaangebracht, zijn er andere tarieven van toepassing.

9.7 Indien achteraf toch blijkt dat er (extra) ondervloerventilatie aangebracht dient te worden, is dit meerwerk.

9.8 Het wegpompen van water is niet in de prijs begrepen. Voor het wegpompen van water berekenen wij € 350,00 excl. BTW (€ 423,50 incl. BTW) per uur (met een minimumbedrag van € 100,-excl. btw).

ARTIKEL 10 – Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Isolatie.nu vrij van verplichtingen.

10.2 Wij zijn afhankelijk van het weer. Bij extreme hitte of lage(re) buitentemperaturen, harde wind of hevige regenval kunnen isolatiewerkzaamheden – i.v.m. veiligheid of kwaliteitswaarborg – niet verantwoord zijn. Dit is voor ons overmacht.

10.3 Isoleren is mensenwerk. Wanneer wij onze afspraak i.v.m. ziekte, quarantaine (door bijv. Corona) of andere overheidsmaatregelen niet kunnen uitvoeren, is dit overmacht.

10.4 Andere vormen van overmacht zijn bijv. stakingen, brand, overstroming, waterschade, oorlogen en opstanden, bedrijfs-, energie- en internetstoringen, niet of niet-tijdige leveringen door leveranciers of het niet (op tijd) krijgen van vergunningen door de overheid.

10.5 Wanneer de overmachtssituatie van blijvende aard is of wanneer deze langer dan 3 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierbij heeft de andere partij geen recht op enige schadevergoeding.

Krijg je resultaten
persoonlijk op de mail

Krijg je resultaten
persoonlijk op de mail

Krijg je resultaten
persoonlijk op de mail

Krijg je resultaten
persoonlijk op de mail

Krijg je resultaten
persoonlijk op de mail

Krijg je resultaten
persoonlijk op de mail

Open chat
1
Scan the code
Hey 👋 Kunnen we ergens mee helpen?