Algemene voorwaarden

Geldbesparen.nu

Deze voorwaarden hebben specifiek betrekking op de koop, levering en installatie van de zonnepanelen.

1. Over ons

Geldbesparen.nu is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Geldbesparen.nu verkoopt, levert en installeert zonnepanelen en laadpalen.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 88776158

2. Definities

 • Leverancier:  
  De leverancier is Geldbesparen.nu.
 • Klant:
  Iedereen die bij Geldbesparen.nu een product en/of diensten afneemt.
 • Offerte:
  De door Geldbesparen.nu uitgebrachte declaratie.
 • Overeenkomst:
  De overeenkomst tussen Geldbesparen.nu en de klant betreft de installatie van zonnepanelen, deze bestaat uit een offerte, inclusief bijlagen en de algemene voorwaarden.
 • Algemene voorwaarden:
  De algemene voorwaarden worden tijdens de offerte of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant (elektronisch of schriftelijk).
 • Zonnepanelen:
  Een zonnepaneel, fotovoltaïsch paneel of PV-paneel is een paneel met aan elkaar gekoppelde fotovoltaïsche zonnecellen, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt.
 • Installatie:
  Het installeren namens Geldbesparen.nu met betrekking tot de zonnepanelen, bijbehorende diensten -zoals in de offerte genoteerd- inclusief de voorbereiding.
 • Product:
  Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen van Geldbesparen.nu.
 • Opleverrapport:
  Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert.
 • Prijs:
  Het totale bedrag met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die Geldbesparen.nu in rekening brengt, zoals in de offerte of overeenkomst staat.
 • Schouw:
  Het technische onderzoek dat vooraf op afstand wordt uitgevoerd vanuit het kantoor van Geldbesparen.nu om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor zonnepanelen-systeem er geïnstalleerd kunnen worden. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Bij twijfel kan er ook een schouw op locatie worden uitgevoerd.
 • Website:
  www.geldbesparen.nu 
 •  

3. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zullen gezamenlijk worden overlegd met de offerte of bij het sluiten van de overeenkomst. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. In geval van afspraken die afwijken van de algemene voorwaarden zijn deze alleen geldig als de afspraken schriftelijk door ons zijn bevestigd.

4. Offerte, schouw en wijzigingen

Indien u uw gegevens achterlaat, bellen wij u terug om vervolgens samen te bekijken of het zonnepanelen-systeem haalbaal is. Dit wordt ook wel schouw genoemd. Nadat de schouw is uitgevoerd en daaruit blijkt dat Geldbesparen.nu de zonnepanelen veilig kan installeren wordt er een offerte opgemaakt. De offerte wordt tijdens een adviesgesprek digitaal of bij u thuis opgemaakt. In de offerte staat alle informatie die u als klant nodig heeft. De offerte die u wordt aangeboden is een vrijblijvende offerte echter hangt er wel een geldigheidsdatum aan de offerte.  

Indien er géén geldigheidsdatum in de offerte staat, wordt er uitgegaan van 10 kalenderdagen na ontvangst. Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten horen wij dit uiteraard graag van u. Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte is er een overeenkomst ontstaan. 

Nadat de overeenkomst is ontstaan, zenden we u een factuur voor de aanbetaling. U betaald dan 50% (inclusief btw) van het bedrag uiterlijk 7 dage na de schouw. Is het resultaat van de schouw op locatie hetzelfde is als de digitale schouw? Dan plannen we de installatie op de met u afgesproken datum. Indien er extra kosten of wijzigingen in de overeenkomst nodig zijn, wordt dit uiteraard met u besproken. Het kan voorkomen dat naar aanleiding van de schouw het niet mogelijk is om de installatie uit te kunnen voeren of dat de prijs op de offerte wordt aangepast. In deze gevallen mogen wij de overeenkomst kosteloos verbreken. 

De in de overeenkomst genoemde cijfers met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem zijn een algemene inschatting. Deze cijfers bieden géén garantie voor de daadwerkelijke opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem. Uiteraard doen we ons uiterste best om de cijfers zo realistisch mogelijk te laten zijn.

5. Planning

We streven ernaar binnen 4 tot 8 weken na ontvangst van de 50% aanbetaling de installatie uit te voeren. Het kan echter voorkomen dat door drukte de wachttijden iets langer zijn. Indien er sprake is van vertraging door middel van weersomstandigheden zullen we contact met u opnemen om een nieuwe installatiedatum af te spreken. De levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien er sprake is van een vertraging kan het voorkomen dat de door u bestelde panelen niet beschikbaar zijn doordat de zonnepanelenmarkt fluctueert. In dat geval bevelen we u zonnepanelen aan met gelijkwaardige of vergelijkbare eigenschappen. In sommige gevallen komen de zonnepanelen op een latere datum alsnog binnen dan kan er in overleg worden gekozen om de installatiedatum te verschuiven.

6. Installatie en levering

De zonnepanelen worden, inclusief omvormer(s) en eventuele andere afgesproken producten, geïnstalleerd door onze eigen installateurs. In sporadische gevallen kan het voorkomen dat de zonnepanelen door externe installateurs worden geplaatst.

U bent zelf verantwoordelijk om technisch onderzoek uit te laten voeren met betrekking tot het draagvermogen van de dakconstructie. Het is van belang dat u dit onderzoekt voordat u akkoord gaat met de offerte. 

Indien wij de zonnepanelen aansluiten garanderen wij u dat deze aan de juist normen voldoen, namelijk NEN3140. In geval u wenst dat wij uw meterkast nakijken, kunnen wij dit uiteraard voor u doen. Als blijkt dat de meterkast niet volgens de nieuwste normen werkt zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Om dit te herstellen brengen wij extra kosten in rekening.

Na de installatie wordt samen met de installateur alles omtrent de zonnepanelen met u besproken. U dient daarom ook aanwezig te zijn tijdens de oplevering. Indien u niet aanwezig bent tijdens de installatie dan zullen wij terug moeten komen en daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht. 

Geldbesparen.nu behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de installatiewerkzaamheden en het ontbinden van de overeenkomst bij een van de volgende situaties:

 • De veiligheid van de installateurs kan bij het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden niet worden gegarandeerd;
 • De locatie voor de installatiewerkzaamheden is niet goed bereikbaar; 
 • De dakpannen of dakconstructie blijkt niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen;
 • Asbest wordt aangetroffen;
 • De staat van het dak is dusdanig slecht dat installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
 • Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

*Als onze installateurs langskomen en een van de bovenstaande situaties aantreffen omdat u ons onjuiste informatie heeft verschaft, of belangrijke informatie niet heeft doorgegeven, behouden wij ons het recht voor om de kosten bij u in rekening te brengen die wij hebben gemaakt. Deze kosten worden dan verrekend met de aanbetaling.

7. Herroeping van de Overeenkomst

Herroepen van de opdracht tot installatie
We zien het akkoord op de offerte en de aanbetaling als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het zonnepanelen uit te voeren. Ook als er na de schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de offerte worden doorgevoerd. Wilt u na 14 dagen herroepingsrecht uw opdracht annuleren? Dan rekenen we hiervoor 30% van het totale bedrag exclusief BTW.

Herroepen van de installatie van uw zonnepanelen
U kunt u tot 14 dagen na de installatie van uw zonnepanelen-systeem bedenken. U kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd. In dit geval vragen we u om een compensatie voor de werkzaamheden welke we al hebben gedaan. Dat zijn onder andere, maar niet uitsluitend;

 • de installatiekosten van de oorspronkelijk uitgevoerde installatie;
 • een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten;
 • de verwijderingskosten.

Zijn er complexe en dure verwijderingswerkzaamheden nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we niet verplicht deze werkzaamheden uit te voeren of te betalen. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren.

Schade
Schade komt incidenteel voor. Indien wij toch een fout maken dan zorgen wij dat dit wordt hersteld. Als dit niet mogelijk is dan vergoeden wij de schade. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld uw schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer, maar ook een vlek in bijvoorbeeld de vloerbedekking. Wij vergoeden nooit immateriële schade.

Indien u gehaakte dakpannen op uw dak heeft vragen we u om tijdens de installatie van de zonnepanelen minimaal 20 reservedakpannen voor ons beschikbaar te hebben. Indien u géén gehaakte dakpannen heeft dan vragen we u minimaal 10 dakpannen te beschikbaar te hebben. 

Heeft u gehaakte dakpannen op uw dak? Dan vragen we u om tijdens de installatie van het zonnepanelen-systeem minimaal 20 reserve dakpannen beschikbaar te hebben. Voor niet gehaakte dakpannen is dit aantal minimaal 10. Gaat er dan een dakpan kapot of komen we reeds kapotte dakpannen tegen? Dan vervangen we deze direct met de reserve-dakpannen.

Wanneer u zelf iemand inschakelt om de schade op te lossen dan vergoeden wij alleen de kosten nadat wij de offerte schriftelijk hebben goedgekeurd. U dient de offerte vooraf te laten goedkeuren voordat u de schade door een ander laat herstellen. Wij hebben het recht om de offerte af te wijzen als wij vinden dat de kosten uit de offerte te hoog zijn of als de schade niet voor onze rekening komt. We nemen in voornoemde geval contact met u op om te onderzoeken of er een andere passende mogelijkheid is om de schade op te lossen. 

8. Vereisten

Zoals overeengekomen betaalt u de prijs met betrekking tot de overeenkomst. U dient dan zowel de aanbetaling alsmede het resterende dag te voldoen. Verder hebben we nog de volgende vereisten: 

 • ons te voorzien van informatie over aanpassingen aan de originele draagconstructie van het dak;
 • ons toegang te verschaffen tot de plek waar we de zonnepanelen mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s en geblokkeerde of gevulde ruimten;
 • U dient zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van uw zonnepanelen;
 • alle goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde en beschikbaar te hebben. Het komt bijna nooit voor, maar in enkele gevallen zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van de VvE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente nodig;
 • op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld in de offerte en/of in een mail van uw adviseur uit te voeren, door bekwame personen en volgens de standaard relevante kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld het verwijderen van pijpjes, de renovatie van dakbedekking of aanpassingen in de meterkast.

Is er sprake van een geldige reden waarom we niet langs kunnen komen op de installatiedatum, zoals bijvoorbeeld sneeuw, wind of extreme hitte? Dan streven we ernaar dat u uiterlijk 7 dagen van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail en is de vergoeding vanuit ons niet van toepassing. 

U hebt op uw beurt tot 21 dagen voor de afgesproken installatiedatum om de installatie te verzetten. Lukt dit niet tot maximaal 21 dagen van te voren, of staan we bij u voor de deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren, bijvoorbeeld omdat u niet thuis bent of om andere aan jou toe te rekenen redenen? Dan kunnen wij € 2000 incl. BTW bij u in rekening brengen.

Hebben wij voor de installatie specifieke externe kosten gemaakt, zoals het huren van een hijskraan? Dan mogen we deze kosten ook bij u in rekening brengen. Indien u deze kosten niet betaald dan ontvangt u van ons een aanmaning met daarin een termijn van 14 dagen om de betaling te voldoen. Laat u deze termijn verstrijken dan bent u in verzuim en kunnen wij mogelijk de overeenkomst ontbinden. U bent dan alsnog verplicht om de betaling te voldoen. 

U bent de eigenaar van uw dak of u heeft toestemming van uw VvE, organisatie of verhuurder om de zonnepanelen te laten installeren. Denk eventueel ook aan (omgevings)vergunningen bij monumentale panden en beschermde stads- en/of dorpsgezichten. Voor de zekerheid kunt u contact opnemen met de gemeente. Het is belangrijk dat u voor de installatie uw verzekeraar benadert om te controleren of de plaatsing van de zonnepanelen geen gevolgen heeft voor de (opstal)verkering. 

We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen, verzekeringen of vergunningen. Indien u dit niet op orde heeft en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we dat bij u in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling.

9. Wijzigingen in en bij de installatie

Indien u wijzigingen wilt doorvoeren in het ontwerp/ inhoud van de zonnepanelen, dan is het belangrijk dat u ons voor de installatie contacteert. Samen kunnen we dan met u kijken of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren. Het kan dan voorkomen dat de prijs van de overeenkomst veranderd. Als de installateurs eenmaal bij u op de locatie zijn is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. 

Zijn er onvoorziene omstandigheden, zoals aanpassingen op het dak, asbest, onvoldoende informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de schouw? Dan kan het voorkomen dat we niet kunnen starten met de installatie van zonnepanelen 

We bepalen in overleg wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren en wat het effect is op de oorspronkelijke prijs. Indien we naar aanleiding van het overleg geen overstemming bereiken. Kan de overeenkomst ontbinden worden ontbonden en mogen we € 450  incl. BTW verrekenen op de reeds voldane aanbetaling ter compensatie voor het tot dan toe verrichte werk.

10. Betaling

Na akkoord op het schouwrapport ontvangt u een betaalverzoek voor de aanbetaling van 50% (inclusief BTW) van het bedrag.

Vervolgens zal geldbesparen.nu alles in bestelling nemen om zo op de afgesproken installatie datum alles op voorraad te hebben u dient de overige 50% (inclusief BTW) uiterlijk 1 dag voor de installatie zichtbaar op onze rekening te staan.

Gelieve de facturen te betalen op de afgesproken dag. Ingeval u ons niet op tijd betaald dan mogen wij wettelijke rente in rekening brengen en eventueel met incassokosten erbij. 

11. Overgang van eigendom

Nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd en u de overeengekomen prijs heeft overgemaakt, bent u eigenaar en zelf verantwoordelijk van de zonnepanelen. Tot het moment dat u het resterende deel heeft overgemaakt blijft u ons toegang geven tot de zonnepanelen. Indien u ons geen toegang meer verschaft dan zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen om het niet betaalde restant op te eisen of de zonnepanelen retour te nemen. 

12. Vakbekwaamheid en garantie

U heeft 5 jaar garantie op de installatie van de zonnepanelen tenzij dit anders is vermeld in de offerte (hierna: installatiegarantie). Tijdens deze garantieperiode zorgen wij ervoor dat uw zonnepanelen- systeem naar behoren werkt. Indien er onverhoopt toch iets mis is met de zonnepanelen dan vervangen wij dit zonder kosten in rekening. Als u heeft afgezien van ons installatie advies dan heeft u geen recht op de installatiegarantie.

Uitzondering: onderstaande zaken vallen niet binnen uw installatiegarantie vallen:

 • de internetverbinding tussen uw netwerk en omvormer(s) en/of connectiviteit-module;
 • schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;
 • schade ontstaan door kortsluiting ongerelateerd aan het zonnepanelen-systeem;
 • schade ontstaan omdat u de instructies voor gebruik niet opvolgt;
 • schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen);
 • verkleuring van -en/of kleurverschillen tussen- zonnepanelen, of een kleurverschil ten opzichte van de afbeeldingen op onze website;
 • schade ontstaan door achterstallig onderhoud aan het zonnepanelen-systeem;
 • schade ontstaan door (vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals ook kan gebeuren bij verouderde daken);
 • schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het zonnepanelen-systeem die wij niet uitgevoerd hebben;
 • brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.

Wanneer wij constateren dat er problemen zijn ontstaan door een reden die niet onder de installatiegarantie valt, kunnen we -indien gewenst- dit voor u oplossen. Het is mogelijk dat daar kosten in rekening voor worden gebracht. 

Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van het zonnepanelen gelden verschillende fabrieks- en productgaranties. Deze garantietermijnen kunt u terugvinden in de offerte.

Indien de fabrieks- en productgarantie van één of meer producten korter is dan de geldende installatiegarantietermijn? Dan is de garantietermijn van het product leidend.

Mocht het voorkomen dat er iets stuk gaat buiten de installatiegarantietermijn, dan kunnen wij dit alsnog voor u herstellen. Er worden dan wel kosten zoals voorrijkosten en vervangingskosten in rekening gebracht. U kunt contact met ons opnemen om een indicatie te krijgen van de kosten.

Ingeval u werkzaamheden door derden laat uitvoeren of door uzelf en deze werkzaamheden beïnvloeden de zonnepanelen dan vervalt uw installatiegarantie. Indien u ons vooraf op de hoogte heeft gebracht en wij hier schriftelijk mee akkoord zijn gegaan dan behoudt u wel uw installatiegarantie. 

Wilt u dat een zonnepaneel wordt verplaatst of een aanpassing doorvoeren in de meterkast neem dan eerst met ons contact op. 

Bij het niet-(optimaal-)functioneren van een zonnepanelensysteem zal Geldbesparen.nu niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden.

13. Overmacht


Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze beloftes aan u toch niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we u zo spoedig op de hoogte en zullen wij proberen om een passende oplossing samen met u te vinden. Voorbeelden van overmacht situaties kunnen zijn: overstromingen, pandemie, explosies, brand, handelsgeschillen, ziekte of oorlog. 

14. Verwerking persoonsgegevens

We hebben uw gegevens nodig om de zonnepanelen op de juiste locatie te kunnen plaatsen. Wij zullen in overleg met u bespreken om uw gegevens aan derden te delen.
Daarnaast delen we deze gegevens soms met de netbeheerder. We verwerken de gegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie. We stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan derden. Indien akkoord op de offerte gaat u ook akkoord met onze privacyverklaring, deze is na te lezen op www.geldbesparen.nu

15. Registratie van het zonnepanelen-systeem

Wanneer wij uw zonnepanelen gaan installeren, ontvangt u van ons uitleg over de registratie van de zonnepanelen bij uw netbeheerder. U dient zelf de zonnepanelen te registreren omdat uzelf -in verband met de privacyregels- bevoegd bent. Nadat u uw zonnepanelen heeft geregistreerd bij u netbeheerder, geven zij dit door aan uw energieleverancier en start de verrekening van de door u opgewekte stroom.

16. Onderhoud

De zonnepanelen zijn tamelijk onderhoudsvrij. Het kan voorkomen dat omstandigheden zijn waar het toch handig is om de zonnepanelen te laten reinigen. We bieden deze service ook aan. Indien u gebruik wenst te maken van deze service, neem dan contact met ons op.

17. Geschillen

We gaan er natuurlijk niet vanuit maar mocht het voorkomen dat u een klacht heeft? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We kijken graag met u samen naar een passende oplossing.

18. Algemene bepalingen

Uw rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat dit samen met ons is overeengekomen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u verhuist of dat het gebouw waarop uw zonnepanelen staan overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar dient dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben.
We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan uw rechten vanuit de overeenkomst.
De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Staat er iets in de offerte wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kunt u ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft.
Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend.